Słowniczek ministrancki


1. Agenda – księga liturgiczna używana podczas nabożeństw.
2. Alba – biała długa szata używana przez księży i lektorów.
3. Akolita – ministrant niosący akolitkę (świecę).
4. Akolitka – świeca używana podczas procesji.
5. Ambona – pulpit, mównica kościelna, z tego miejsca obwieszczane są słowa Biblii i  wygłaszane są kazania.
6. Ampułki – naczynia liturgiczne używane podczas Mszy Św. do wina i wody.
7. Baldachim – ozdobny daszek niesiony nad Najświętszym Sakramentem podczas procesji.
8. Biret – nakrycie głowy duchownych.
9. Celebrans – kapłan, ksiądz odprawiający Mszę Św.
10. Ceremoniarz – ministrant kierujący służbą liturgiczną podczas liturgii.
11. Ceroferariusz – ministrant niosący pochodnię.
12. Choralista – ministrant śpiewu.
13. Chrzcielnica – naczynie na wodę chrzcielną umieszczone w kościele lub specjalnej kaplicy.
14. Cingulum – pasek, sznur służący do przepasania alby.
15. Cyborium – puszka, naczynie liturgiczne służące do przechowywania Najświętszego Sakramentu w tabernakulum.
16. Dalmatyka – szata liturgiczna diakona.
17. Dary ofiarne - to rzeczy i akty wewnętrzne, które człowiek składa w czasie Mszy ŚW. (przede wszystkim do dary chleba i wina).   
18. Diakon – duchowny, który w najbliższym czasie przyjmie świecenia kapłańskie (może udzielać chrztu, grzebać zmarłych, udzielać Komunii Św., czytać Ewangelię, głosić homilię). 
19. Ewangeliarz – księga liturgiczna, w której znajduje się tekst Ewangelii na cały rok.
20. Homilia – słowo kapłana skierowane do wiernych, na tle usłyszanych czytań biblijnych.
21. Humerał – chusta na szyję.
22. Hymn – uroczysta pieśń śpiewana na cześć Boga lub Świętych.
23. Kancjonał – księga liturgiczna zawierająca psalmy i śpiewy kościelne.
24. Kapa – wierzchnia ozdobna szata liturgiczna, używana przez kapłanów podczas nabożeństw.
25. Kielich – naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy Św. składa się wino do konsekracji.
26. Konfesjonał  - miejsce sprawowania sakramentu pokuty.
27. Korporał – bielizna kielichowa, mała lniana chusteczka.
28. Kredencja – stolik ministranta na paramenty liturgiczne.
29. Krucyferariusz – ministrant niosący krzyż. 
30. Krzyż procesyjny – krzyż używany podczas procesji. 
31. Kustodia – naczynie liturgiczne służące do przechowywania w tabernakulum konsekrowanego chleba. 
32. Lavabo – obmycie rąk kapłana podczas Mszy Św. 
33. Lekcjonarz – księga liturgiczna zawierająca teksty Pisma Świętego, psalmy responsoryjne i śpiewy przed Ewangelią na cały rok (w języku polskim 7 tomów). 
34. Lektor – ministrant czytający głośno Słowo Boże podczas Mszy Św. 
35. Liturgia godzin - Brewiarz, księga zwierająca teksty do codziennej modlitwy ludu bożego. 
36. Luna – część kustodii, którą przykłada się wraz z konsekrowanym chlebem do monstrancji na „wystawienie”. Jest ona w kształcie księżyca.
37. Ministrant - Sługa Boży sprawujący posługę pomocnicza w czasie liturgii w sposób określony przepisami kościoła.
38. Monstrancja – naczynie liturgiczne służące do ukazywania Ciała Pańskiego wiernym, głównie w celu adoracji.  
39. Mszał – księga liturgiczna zawierająca modlitwy celebransa w czasie Mszy Św. 
40. Nawikulariusz – ministrant mający funkcję – „łódka” . 
41. Ołtarz – stół, na którym składa się najświętszą ofiarę i przy którym rozdziela się Ciało Pańskie.
42. Oracja - Uroczysta modlitwa odmawiana przez kapłana w imieniu wiernych
43. Ornat – wierzchnia, ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę Św. 
44. Palka – wyposażenie kielicha. Kwadratowa koperta naciągnięta na sztywny kartonik, który kładzie się na kielich w czasie Mszy Św. (palla – z łac. zasłona) 
45. Paschał – świeca symbolizująca zmartwychwstałego Chrystusa.    
46. Pastorał – ozdobna laska biskupa, symbol posługi pasterskiej.  
47. Patena – mała tacka; używana przez ministrantów przy rozdzielaniu Komunii Św.
48. Patena kielichowa – mała tacka, ze srebra lub złota, na której znajduje się hostia. 
49. Piuska – okrągła czapeczka, dla papieża – biała, biskupów – fioletowa, kardynałów – czerwona.
50. Prezbiterium – wywyższona część Kościoła, na której znajduje się ołtarz i ambona.  
51. Procesja – uroczysty pochód religijny połączony ze śpiewem.  
52. Puryfikaterz – płócienny ręczniczek służący do oczyszczania kielicha (purifico – z łac.oczyszczam). 
53. Relikwiarz – ozdobne naczynie, w którym przechowuje się relikwie. 
54. Relikwie - Szczątki ciała osób uważanych za świętych lub przedmioty mające z nimi jakiś związek. 
55. Responsorium - Powtarzane wersety psalmu stanowiące odpowiedź człowieka na Słowo Boże. 
56. Rytuał – księga liturgiczna zawierająca teksty przy udzielaniu sakramentów. 
57. Sanctissimum – łacińska nazwa Najświętszego Sakramentu. 
58. Służba liturgiczna – chłopcy i dziewczęta sprawujący posługę pomocniczą w czasie obrzędów liturgicznych w sposób określany przepisami Kościoła. 
59. Stuła – część stroju liturgicznego – znak władzy kapłańskiej. 
60. Sutanna - Długa do kostek suknia (zasadniczo czarna), z długimi rękawami, którą noszą kapłani pod ubiorem liturgicznym.
61. Świątynia – to miejsce, gdzie Bóg jest szczególnie obecny i czczony. 
62. Tabernakulum – miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu. 
63. Turyferariusz – ministrant mający funkcję – „trybularz” . 
64. Welon – szata liturgiczna używana w czasie nabożeństw. 
65. Welon kielichowy – ozdobne nakrycie kielicha. 
66. Woda święcona – woda poświęcona przez kapłana, przeznaczona do czynności religijnych. 
67. Zakrystia – część kościoła, w której znajdują się szaty i paramenty liturgiczne.


Ferie 2020!

Poniedziałek 10.02 Trampoliny AIRO ul. Łopuszańska - koszt 10 zł Zbiórka godz. 10:00 przy dolnym kościele Powrót 12:30 Herbata, bułka, b...