Regulamin


REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
w Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem. Dlatego też jej członkom stawiane są różne wymagania. Przepisy zawarte w tym regulaminie zobowiązują każdego ministranta do ich przestrzegania. Formacja ministranta oparta jest na cotygodniowych zbiórkach, asystach w dni powszednie oraz niedziele. Wypełnianie regulaminu przyczyni się do upiększenia oprawy liturgicznej w naszej parafii. I. Uwagi ogólne

1
. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Msza Świętą lub nabożeństwem.

2. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.

3. Ubiór osobisty i strój liturgiczny:

a) Każdy ministrant ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby – długie spodnie.
- w czasie świąt i uroczystości obowiązuje „ubiór elegancki”
- kościół to nie boisko należy przyjść czystym i w odpowiednim obuwiu.

b) Odpowiednie stroje są przeznaczone dla:
- ministrantów młodszych - komża i pelerynka
- ministrantów starszych - komża i mantolet
- dla lektorów - alba
- wszyscy ministranci mają obowiązek szanowania strojów liturgicznych, tzn. wieszają je w odpowiednim miejscu i sami dbają o ich czystość.

4. Kandydatem może zostać chłopiec, który przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole i w domu rodzinnym.


5. Ministrantem, zostaje chłopiec, który w wyznaczonym przez Księdza Opiekuna i Animatorów czasie zostanie przygotowany do pełnienia tej funkcji, będąc kandydatem.

6. Lektorem zostaje ministrant po ukończeniu 14 roku życia, który przeszedł kurs lektorski i otrzymał promocję lektorską.


II. Modlitwa przed i po służeniu

1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją najstarszy ministrant.

2. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.III. Służba liturgiczna

1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dyżurów. Każdy ministrant ma wyznaczony dzień swojego dyżuru i jest zobowiązany do pełnienia służby w tym czasie. Ministrant nieobecny na dyżurze  zgłasza swoją nieobecność Księdzu Opiekunowi.


2. Awans na kolejny stopień ministrancki odbywa się po zdaniu egzaminu. W ciągu jednego roku formacyjnego można uzyskać tylko awans o jeden stopień ministrancki.
Stopnie ministranckie:
  • Kandydat
  • Neoministrant
  • Młodszy Ministrant 1
  • Młodszy Ministrant 2
  • Ministrant
  • Starszy Ministrant
  • Lektor

3. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu zachowują odpowiednie postawy, nie rozglądają się i nie rozmawiają. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.

5. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

6.  Punktacja. 
Ministrant obecny na dyżurze w dzień powszedni otrzymuje 2 pkt, w niedzielę 3 pkt. Obecność na dodatkowej Mszy św. poza dyżurem 1 pkt.
Ministrant nieobecny na dyżurze w dzień powszedni nieusprawiedliwiony otrzymuje – 2 pkt, a w niedzielę – 3 pkt. Nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt.
Obecność na specjalnych uroczystościach np. Msza św. z biskupem, itp … 5 pkt.


IV. 10 zasad ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyzną i służy jej rzetelną pracą.


VI. Inne obowiązki ministranta

1. Obecność na zbiórkach w wyznaczonym terminie.

2. Chętne uczestnictwo w służbach według wyznaczonego dyżuru oraz dodatkowych (np. uroczystości parafialne, ślub, pogrzeb, itp.).


3. Zachowanie ciszy w zakrystii – to także kościół.

4. Aktywne uczestnictwo we Mszy św. 

VI. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie oraz swoją postawą poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu będą wyciągane konsekwencje:
a) rozmowa dyscyplinująca z Księdzem lub Animatorem;
b) ostrzeżenie od Księdza lub Animatorem;
c) zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Księdza lub Animatora);

2. Na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej.


Ferie 2020!

Poniedziałek 10.02 Trampoliny AIRO ul. Łopuszańska - koszt 10 zł Zbiórka godz. 10:00 przy dolnym kościele Powrót 12:30 Herbata, bułka, b...